Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální změny v očkovacím kalendáři

5. 1. 2018

Očkovací kalendář v ČR platný od 1.1.2018


Ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem došlo na začátku roku 2018 k několika důležitým změnám:

•Základní očkování hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně se změnilo ze schématu 3+1 na 2+1 (tzn.v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v  intervalu dvou měsíců  mezi první a druhou dávkou, a  třetí dávkou podanou  mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte )  .   
•U nedonošených dětí se základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky, tedy schéma 3+1.
•Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je možno zahájit již od 13. měsíce věku, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte, druhá dávka se však posunuje od dovršení pátého roku do dovršení šestého roku věku dítěte.
•V případě kontraindikace podání některé ze složek hexavalentní očkovací látky se provede očkování alternativní očkovací látkou.
•Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v daných termínech, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.
•Změny jsou i ve zvláštním očkování. Je nově zavedeno zvláštní očkování proti spalničkám u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.

Zásadní změny v očkování vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění dle §30 Hrazená preventivní péče:
•Rozšíření očkování proti lidskému papilomaviru - nově hrazeno i chlapcům, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.

•Dále došlo ke změnám v hrazení očkování u osob s poruchou imunity; proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
•Očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.

 

Kompletní informaci SZÚ najdete zde:

http://www.szu.cz/tema/vakciny/ockovaci-kalendar-v-cr